Revistă lunară de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad

Anul XXV, nr. 4-5-6 (289-290-291), 2014

despre noi
contact
arhiva
 

 

Bibliotheca universalis

 

 

Pseudonim D.M. Andrei, nume real  Andrew Kenneth Davidson. Născut la 24 decembrie 1987 în Phoenix, Arizona. Licenţiat în  Literatura Engleză la Arizona State University, USA

 

 

 

D.M. Andrei

 

*

Now not the moon

had the answer

but lay in a cloud

that passed

in one, wet drop

an answer:

bright white by moon

but her, obscured

it passed

**

Nu luna era

cu răspunsul

ea zăcea într-un nor

ce trecea

compact ca o picătură

un răspuns:

alb sclipitor lângă lună

însă ea, în trecere

îl ascunse

 

 

I

Big, fat river king

set young man to burn

dealer deals the cards

Handed down, left to right

silken cloth, golden thread

or threadbare dealt, left or right

 

Hear ye, hear ye

extry, extry

the king’s river is dry!

 

Baban, grăsan popă fluviu

ai aprins omul tânăr

dealerul dă cărţile

Le dădu, de la stânga la dreapta

pluşul mătăsos, fir aurit

sau roase de mânuială, stânga sau dreapta

Ia ascultă, ia ascultă

super, super

fluviul popii a secat

 

II

Turn back now and go

the door is closed and locked

under armed guard watch

automatic rifle, big man boss

say ‘wait now and stay’

 

Still none will pass

only dealt hand

only door for you

only locked to you

you (are) alone

 

fă stânga împrejur şi du-te

uşa-nchisă cu zăvorul

supravegheată de paznici înarmaţi

puşcă automată, şefu’ ăl mare

zice „nu te grăbi mai stai"

nimeni nu trece încă

doar mâna aflată-n joc

singura uşă pentru tine

doar că închisă pentru tine

doar tu (cu tine)

 

 

III

The word’s key turns

bends glazed eye’s gaze

throat’s tightened vice

I’m not speaking, I

cannot speak

tongue spills blood on lips

Turn and leave now

you wretch, out with you

with what?

words move through

never with me

 

cheiţa vorbei se întoarce

răsfrânge raza ochiului zdrelită

viciul încleştat al gâtului

nu vorbesc, nu

pot vorbi

limba mânjeşte buzele cu sânge

valea, ia cară-te de-acu’

bicisnicule, ia-ţi coada la spinare

ce să-ţi iei?

vorbele îşi iau avânt

dar nu şi eu

 

 

 

IV

You’ve only to take stone

to hill’s top, Man So Old

you’ve only to take it again

once more now, no

once again, and –

Quite right, quiet now

there there

 

tot ce ai de făcut e să cari piatra

în vârf de deal, Bărbat Aşa De Vechi

numai să o cari încă odată

încă odată hai, nu

încă odată, şi –

Exact aşa, tacă-ţi fleanca

acolo acolo

 

 

***

I can’t do this

ancient, sacred art

 

Art formed in words

art-formed power in reason

reason-power formed an empire

before the lights went out

 

Long shadows in the west

behind lord-illuminated faces

wicked beasts gnawing bones

what’s hidden in darkness binds us

 

Then blood of renaissance

then blood of enlightenment

 

Ambitious fools of modernity

my genius, ridiculed by wrong-sidedness in war

carried you blade? Rifle? Yes and blood

 

Flowers on graves

and the absent

boxes and boxed-in

graveless do talk

 

I have a having

in the this-ing

I can’t do it

this art I am doing

Exists a this, a these that happen and move

of course, it’s the slide of post-theseingnesses

when trains connected the neo-happenings

satellites watched our every pseudo-nothing

 

Now call you me, bearded mothersiah

to the top of Mt. Olympusicism

I come to thee on wingtip of Pegatericism

(that is, new Pegasus to an esoteric Olympus)

Yes, happen unto ancients

the poor, flowered-upon graveless, I

the apologizer, I, poetickler of word-touches

I, debaser of form, obtuser of the acute

 

Forgive you me, I must do what I can’t

already your formings have shattered

found on the floor, your fattened children,

sharpened shards of words, reason and power

 

Formings, I take now dulled

what once impaled pariah, blood-stained

formings of the long disfigurement failure

sucked soft by the beasts in shadows

 

You old muse, bearded mothersiah, I come to thee

behold your inbred bastard on bloodied knee

my swollen numb tongue, my soft and tangled teeth

taketh you me, unto dried-up and sullen teat

***

Nu pot practica

arta venerabilă şi sacră

artă turnată în cuvinte

forţa stoarsă-n artă a raţiunii

forţa-raţiune a-ntins imperiu

înainte de cufundarea-n beznă

Umbre prelungi din miazănoapte

dincolo de chipurile divin înluminate

bestii infernale crănţănind oase

ce stă pitit în beznă ne vrăjeşte

După care sânge al renaşterii

după care sânge al iluminării

modernitate, nebuni ambiţioşi

geniul meu, ajuns ridicol prin alianţe greşite

ţi-a dus spada în război? puşca? da şi sânge

Flori pe morminte

şi sicriele

lipsă şi cei însicriaţi

fără mormânt iată vorbesc

Am o avere

în acest –înd

nu pot face asta

arta asta pe care o fac

Există un acesta, un aceştia care se întâmplă şi se mişcă

fireşte, este alunecarea post-acestora

când trenurile legau neo-întâmplările

sateliţii erau cu ochiul pe orice pseudo-nimic al nostru

Acuma cheamă-mă, bărboasă mamaie şi mesia

în vârful Muntelui Olimpicisim

spre tine vin purtat de aripi pegatericisime

(adică un nou Pegas spre un Olimp ezoteric)

Da, să li se-ntâmple celor vechi

bietul, cel fără-de mormânt-cu-flori, Eu

iertătorul, eu, poeţelul atingerilor-vorbe

Eu, înjositorul formei, coborâtorul acutelor

Iartă-mă, trebuie să fac ceea ce nu pot

deja întruchipările ţi s-au împrăştiat

risipite pe podea, copiii tăi îmbuibaţi,

ascuţite cioburi de cuvinte, raţiune şi putere

Întruchipări, îmi asum prostit

ceea ce cândva proscrisul tras în ţeapă, mânjite de sânge

întruchipări ale vechii ratări desfigurate

pe îndelete supte de bestii adumbrite

Tu antică muză, bărboasă mamaie şi mesia, către tine mă prostern

priveşte-ţi bastardul îndrăgit lăsat pe genunchiul julit

limba mea umflată, amuţită, dinţii mei moi şi-ncălecaţi

ia-mă, ridică-mă la sfârcul tău uscat şi-ntunecat

 

Traducere din limba engle:

Felix Nicolau

 

 

inapoi la sumar