logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

Florin Dochia

 

Codruţ Radi – Celălalt, hotar cu mine „Alchimist scornindu-şi aur…”

 

logoÎn urmă cu mai bine de 12 decenii, bine înarmat cu ştiinţa literaturii vremii sale şi promotor nedezminţit al aceleia viitoare, Stephane Mallarmé afirma că „poeţii nu mai cântă în strană”, în sensul că au ales să se exprime individual, pe sine, şi nu în(tr-un) cor, cu toţi ceilalţi şi sub imperiul unei false „comuniuni”. Schimbarea a avut loc foarte repede, azi nu mai putem concepe că ar putea fi altfel. Şi nu numai ceea ce are de spus poetul este de sorginte personală, ci şi forma în care revarsă spunerea sa tinde să fie personală, originală, deosebită de a celorlalţi, chiar à rebours sau evident comentativă.

Pe urmele zicerii mallarméene a mers dintotdeauna Codruţ Radi, poet de pe cursul superior la Văii Prahovei, sinaiot de origine, dedat plăcerilor lirice iscate din constrângerea formelor fixe, a încorsetărilor voluntare, a rigorii formale care să ascundă emoţia, să o ambiguizeze, dar şi exploatator al unui lexic eminamente romantic, încărcat cu o solemnitate de litanie magică, punând în valoare incantaţia originară a poeziei. Creator de artă (este şi un sensibil grafician!) neliniştit, scormonitor după expresivităţi rare, se dovedeşte şi un experimentator bine dotat cu unelte fine pentru a se juca sprinten cu limbajul, parcă în conformitate cu îndemnurile valéryene de „fabricare” poetică.

Jocurile prozodice din volumul În treimea ocultă („Arania”, Braşov, 2014) stau mărturie pentru luciditatea cu care provoacă, folosind tehnici de aşa-zisă „recuperare postmodernă”, în cititorul atent, uimirea descoperirii senzaţiilor naturale purificate din haiku puse în slujba unei emoţii mai degrabă foarte omeneşti, esenţializate, desigur, ceea ce poate conduce, înşelător, înspre asemănări comode cu versul rece, abstract, ermetic, încifrat barbian. Iată nişte „Cufere goale...”: „Cufere goale\ amintiri fără vină\ praf nevânturat.\\ Noi pată-n poale\ numai lespezi rugină\ ochi însingurat.\\ Morţii ocoale\ frică tot mai puţină\ vis îndoliat.” Ritmul, rima versurilor din cele trei terţine de haiku sunt constrângeri impuse de autor spre a dezvălui ceva ce, altfel, lipseşte liricii orientale centrate pe esenţa imaginii statice, a permaneţelor – corporalitatea sonoră ; aici, oarecum schematică, scheletică, eliptică, de fapt, aşa cum a practicat totdeauna Codruţ Radi. Din absenţe de iveşte lirismul stenic, din ceea ce stârneşte în cititor un text parcimonios.

Nu în altă parte se situează recentul său volum, Celălalt, hotar cu mine („Tracus Arte”, Bucureşti, 2015), chiar dacă sistemul de constrângeri prozodice ales este diferit, poate mai ofertant, mai „occidental” liric, chiar mai mult situat în preajma aceleiaşi tentaţii incantatorii, dar mult mai degajate, mai luminoase. Iată că maniera constatată totdeauna nu a virat în manierism, decât cel mult într-un sens pozitiv, de devenire creatoare, de experiment condus pe noi căi aparent epuizate în ultimele două secole, dar, iată, proaspete, viguroase, de marcă proprie. I s-a spus „alchimie” şi, metaforic vorbind, nu s-a greşit, pentru că activitatea de laborator poetic înseamnă, la Codruţ Radi, repetarea unei aceleiaşi experienţe, în aceleaşi condiţii „climatice”, dar cu alte substanţe emoţionale şi lingvistice. Ba, mai mult, o mai accentuată deschidere înspre dimensiunea spirituală, spre Divinitatea presupusă într-un Spaţiu-Timp ambiguu, o năzuinţă spre contemplarea transcendentului şi aproprierea lui.

Discursul este afirmativ, rafinat, aşa cum am fost avertizaţi încă din „Prolog”-ul subtitrat Singurătatea alchimistului : „Lumina nu se termină\ o dată cu cărţile\ pline de ea.\\ Adâncul şi tainele lumii\ îi rămân necuprinse\ şi noi încă robi.\\ Celorlalţi doar forme desprindem,\ obicei, ritual de-a-nţelege,\ neluându-i în seamă.\\ pretinşi c-ar trăi altcândva\ totdeauna la fel\ ca şi umbre\ […]” Strict tehnic, poemele, în majoritate, sunt construite din trei-patru catrene, cu dublă rimă încrucişată. Lucrarea textelor este evident invadată de simboluri, care creează şi o reconfortantă redundanţă a temei interogatorii sau problematice. Cu toate acestea, nu avem de a face cu lectură comodă, ci cu una provocatoare, densă, care obligă aproape totdeauna la recitire, la des-facere a zicerii, dincolo, dar nu în afară, de ritmuri. Iată cum senzaţia de singurătate, de absenţă care vine, este accentuată subtil prin lexicul bine ales: „De veghe cui rămân acum\ când toate s-au pornit la vale\ penumbre dintr-odată fum \ adulmecând morţii o cale.\\ Pretinsul firii să-mi însum\ sihastru acoladei goale \ întremele ce n-am de drum\ pribeag trecutului la poale.\ Privirii stinse -n rost postum \ îi plouă ochiului de jale\ uitări se-mpart cu-n vid oricum\ pe chip scobite feţe opale.” (Rău proscris ) Am marcat cu italice cuvintele cu pricina. La fel se poate proceda analitic în poeme precum Nestări sau Elegii înstrune . Ca întotdeauna la Codruţ Radi, invenţia verbală, împrumutul ori revigorarea unor cuvinte vechi, rare sunt prezente acolo unde prozodia o cere, dar încarcă şi de simbol, de sens metaforic şi îmbogăţire semantică. Astfel, într-un poem cu certe calităţi de psalm modern, despre aceeaşi singurătate & absenţă & părăsire, găsim şi semnele excelenţei îndemânării prozodice: „Răzbesc prin mine mai puţin\ cărări de-o vreme urmei valmă \ să-şi fie-ntoarcerea declin\ la starea niciodată calmă ,\\ În ronduri scurse de venin\ ecou cuvânt deja sudalmă \ că n-am cutărui să-l închin\ nici crucea rănilor din palmă ,\\ Păşind pe reazem ce susţin\ doar dimprejur precum un val mă \ reduce crestelor din clin\ să nu-mi priască vrajba almă .” (Dimpotrivă atei ) De observat ingeniozitatea rimei – valmă (aglomeraţie, învălmăşeală)\ calmă \ palmă \ sudalmă \ un val mă \ almă (hrănitoare – latinism) – şi curgerea firească a versurilor care dezvăluie drama ratării sacrificiului salvator de suflete. Psalmice sunt mai multe poeme, poetul s-a deschis mult mai mult spiritualităţii creştine (poate de asta a şi fost invitat să recite la Colocviul de literatură creştină „Ridicat-am ochii mei la munţi” de la Mănăstirea Sfânta Cruce Caraiman, Buşteni, 3-5 iulie 2015) în acest volum cu titlu întru toate semnificativ: „Celălalt, hotar cu mine” ar trebui să însemne un alter ego învecinat, nedespărţit, dar separat, înstrăinat, pierdut, cu care comunicarea se face în van. Iată un poem-psalm care ilustrează foarte frumos încărcătura aceasta de semn: „Mă-ntorc din drumul ieri crezut\ că-i piatră-n loc de iarbă arsă\ purtându-mi eul nevăzut\ prin umbra altcuiva revarsă\\ Mă-ntorc de unde-aş fi ajuns\ dacă plecam în altă viaţă\ spre muntele sub cer ascuns\ pe care talpa mi se-agaţă,\ Mă-ntorc urmând acelaşi vis\ că dincolo plutesc în moarte\ cu tot destinul ce mi-e scris\ să plec întruna mai departe” („Infinitul spiralei”)

„Alchimist scornindu-şi aur […] neputinţa să şi-o tacă” (Roi apter ), poetul sinaiot Codruţ Radi a crescut constant şi cu precădere în profunzime, în ultimii ani, esenţializând spunerea şi perfecţionând legătura secretă cu prozodia, suind crestele unor culmi ale emoţiei desfăcute din chingile greoaie ale concretului apăsător, înrobitor. Aerul rarefiat al ideii stăpâneşte cu precădere în poezia sa din acest volum, poate şi din cele viitoare, fără să lase cumva senzaţia de uscăciune, de puritate seacă, ba dimpotrivă. Alchimistul preface neobosit sterilul în metal preţios.

 

* Codruţ Radi, Celălalt, hotar cu mine, „Tracus Arte”, Bucureşti, 2015