logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

PRE-TEXTE

 

Constantin Dehelean
eseist, Arad

 

 

Despre identitate vs. alteritate

 

 

Identitatea şi alteritatea, sunt noţiuni care ne vin de la Platon. Ne-am obişnuit că toate conceptele cu care lucrează gândirea speculativă (indiferent de discipline precum logica, psihologia, filosofia ori de interdisciplinarităţi precum teoriile artelor) să se supună, cumva, prin originile lor schemelor antice, clasice. Platon vorbeşte despre „alter ego” având în vedere dublul identitate-alteritate. Deşi opuse, cele două noţiuni au în vedere acelaşi subiect: lucrurile sunt aceleaşi şi în acelaşi timp altele; definind subiectul identităţii care poate fi propriul subiect, iar „alteritatea” un altul, al propriei identităţi, acceptându-se simultan organicitatea acelui tot alcătuit din diferenţierea aceluiaşi adevăr. În Lysis marele filosof si logician, situat între Socrate şi Aristotel, relaţionează evocând propria identitate ca un dat dublu, subliniind forma absolută a adevărului privit instantaneu din ambele valenţe: identitate şi sine. Prietenia, un element de uma nitate absolută, este privită ca o relaţie de reciprocitate între doi oameni egali, ambii având ca formă a identităţii/alterităţii însăşi egalitatea. Mai târziu, Aristotel, ucenic şi desăvârşitor al gândirii platoniciene, în Etica nicomahică, spune că prietenia este nici mai mult nici mai puţin decât condiţia fericirii, aceasta fiind un refugiu împotriva nefericirii. „Prietenia, scrie Stagiritul, este mai bună chiar decât dreptatea”, incluzândo în sine, prietenia devine astfel o culme a dreptăţii. Prietenia se află la mijloc între absenţa aproapelui şi contopirea cu el, putând fi definită ca fidelitate faţă de celălalt, de comuniune cu el. Dar să nu uităm că acest raport de egalitate „în sine” (sau, mai exact „întru sine”) a fost surprins, înaintea lui Socrate, şi de Pitagora: „Prietenia este o egalitate făcută din armonie”.

Nu vom stărui, decât sumar, în a da dovada că alteritatea alături de identitate (sau reciproca) au fost motive de reflecţii, sau chiar de studii aprofundate, de-a lungul timpului. În epoca modernă, Gottlob Frege (1848 – 1925) a remarcat că identitatea nu se poate defini: „pentru că orice definiţie este o identitate, identitatea însăşi nu poate fi definită”. El spune că „identitatea individului este codată cultural”. Lévi-Strauss (1908 – 2009) subliniază importanţa numelui persoanei, a identităţii, ca fiind vorba de a-l clasa pe Celălalt şi de a se clasa în aceeaşi măsură pe Sine. Ortega y Gasset (1883 – 1955) discută diferenţa dintre om şi animal, pornind de la aceste criterii: animalul nu trăieşte din sine însuşi, ci permanent atent la alteritate, chiar terorizat de ea. Omul, în schimb, are capacitatea de a ignora alteritatea, de a se întoarce spre sine, chiar dacă numai virtual, sau, cu un cuvânt existent doar în limba spaniolă, ensimismarse şi netraductibil în limba română. Carl Gustav Jung (1875 – 1961) numeşte spaţiul alterităţii ca fiind „personalitatea nr. 2” şi că jocul alternant al personalităţilor nr.1 şi nr.2, « eu – alter ego », n-are nimic în comun cu o «scindare» în sensul, bunăoară, medical, obişnuit. Din contră, el se desfăşoară în fiecare individ. Acest spaţiu se referă mai ales la trăirea religioasă, când, spune el, religiile sunt cele care s-au adresat dintotdeauna personalităţii nr.2 a omului, «omului interior»”, echivalentul lui Celălalt. Aceeaşi percepţie a alterităţii „interioare” se regăseşte la Tzvetan Todorov (1939  –  2017): „Îi putem descoperi pe ceilalţi în noi înşine, şi că putem înţelege că nu formăm o substanţă omogenă şi radical străină de tot ceea ce nu este sinele: eu este un altul”. „Avem nevoie de un model ficţional pentru a ne înţelege viaţa, care este o poveste incompletă – afirmă Paul Ricoeur (1913 – 2005) vorbind despre căutarea de sine prin ficţiune. Conform concepţiei lui Ricoeur „sinele este un centru de gravitate narativă, căci în absenţa unei naraţiuni sau o dată cu intrarea ei în criză, sinele însuşi devine victima unui colaps identitar.” Deşi nu este, în adevăratul sens al cuvântului, un creator de sistem filosofic, Martin Buber (1878 – 1965), oferă, cu o înţelepciune de tip socratic, o meditaţie asupra relaţiei autentice. Pentru el, relaţia devine evenimentul ontologic: „la început este relaţia”, stabilind astfel o tipologie: relaţia de tip eu-tu şi relaţia de tip eu-acela. Trecerea de la verbul era (al Evangheliei după Ioan, La început era cuvântul) la verbul este sugerează tocmai situarea într-un prezent etern. După Buber, relaţia este devine un eveniment ontologic deoarece spaţiul ei este locul de manifestare a Spiritului, care este dimensiunea superioară a existenţei umane. Spiritul nu se află nici în eu, nici în tu, ci între ei. Orice om posedă, înaintea oricărei experienţe sociale, un partener, care este tu -ul său înnăscut; orice om este, aşadar, menit unei relaţii a lui eu/tu cu altul.

În spaţiul românesc o statornică reflecţie despre identitate şi alteritate o are Ştefan Augustin Doinaş (de ex. în Eu şi celălalt, în Secolul 21, Alteritate, nr. 1-7/2002), care stabileşte trei niveluri ale alterităţii: alteritatea fundamentală (între ego şi orice alt lucru sau fiinţă), alteritatea de gradul doi (care-l opune pe Eu lui Celălalt) şi o a treia alteritate, care se situează între primele două, şi care constă în diferenţa dintre sexe, nu doar biologică, ci în carne şi spirit. Acest ultim tip este susţinut de ceea ce Jung, citat de Doinaş, numea animus (principiul masculin) şi anima (principiul feminin), care prin dozajul lor (din nou, proporţiile!) determină caracterul propriu al sexualităţii. Din punctul de vedere biologic, sociologic ori moral marele poet şi estetician român spune: „Conştiinţa de sine se formează prin impresia că fiecare dintre noi este altul şi altfel decât celălalt. Copilul şi-o însuşeşte treptat. Apoi, devenit cetăţean adult, realizează că alături de ceilalţi cu care se aseamănă el nu se poate afirma pe sine decât prin diferenţiere în cadrul diverselor grupuri sociale: clasă, familie, comunitate etnică, partid, religie etc. Mai târziu, unii reuşesc chiar să-şi dea seama de cea mai radicală alteritate cu putinţă, aceea între creatură şi Creatorul ei. Raportul acesta fundează trăirea religioasă. Suntem permanent din copilărie până la bătrâneţe şi din toate părţile familie, trib, societate etc. confruntaţi cu Celălalt şi obligaţi să ne recunoaştem pe noi înşine numai în măsura în care suntem altfel decât semenii noştri”. (Fragmente despre alteritate, în „Secolul 21”, 1-7, 2002)

Subliniind rolul compensator al imaginarului, Lucian Boia menţionează alteritatea între cele opt structuri arhetipale caracteristice unui imaginar susceptibil de a fi aplicat evoluţiei (istorice): „Legătura dintre Eu şi Ceilalţi, dintre Noi şi Ceilalţi se exprimă printr-un sistem complex de alterităţi. Acest joc funcţionează în toate registrele, de la diferenţa minimă până la alteritatea radicală, aceasta din urmă împingându-l pe Celălalt dincolo de limitele umanităţii, într-o zonă apropiată de animalitate sau de divin (fie prin deformarea unui prototip real, fie prin fabulaţie pură). Orice raport interuman şi orice discurs despre om trec inevitabil prin această grilă a imaginarului. Într-un sens mai larg, alteritatea se referă la un întreg ansamblu de diferenţe: spaţii şi peisaje diferite, fiinţe diferite, societăţi diferite, asociind astfel geografia imaginară, biologia fantastică şi utopia socială.” (Despre alteritate, în „Secolul 21”, 1-7, 2002, p. 17).

*

Colportând semnificaţiile identităţii şi ale alterităţii, în tărâmul abordărilor culturale avem în „palmaresul” uşor dilematic al acestei relaţii dovada că spaţiul spiritual românesc, cel puţin după anul 2007 (anul intrării României în Uniunea Europeană) este dominat, încă, de un fel de excludere a acestui binom biunivoc. Semnificaţiile binomului identitate vs. alteritate, recunoaştem, se conturează cu limpezime în spectrul cultural românesc, care ne este mai la îndemână. Fenomenul e „acoperitor” să recunoaştem şi datorită unei facile abordări. Cultura şi spiritualitatea românească trec prin transformări istorice fără precedent. Universalitatea spre care tânjim cu jind se lasă încă aşteptată. În spaţiul românesc drumul spre integrare spirituală, spre o casă mai mare, cea a lumii nu înseamnă însă ruptura de identitatea naţională, ci de a căuta noile căi, de a te redescoperi ca individ cultural. Deocamdată România iese în lume, pe drumul ei de întâmpinare a celorlalţi, doar cu câteva realizări (mari, e adevărat) ale unor sportivi, sau cu câteva mituri ale tiraniei. Câteva exemple de cultură (nu puţine, dând exemple pe Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mircea Eliade, Emil Cioran) ne dau însă dreptul la o prezenţă la fel de importantă ca şi a celorlalte culturi. Dar e important de ştiut că pentru a te arăta lumii înseamnă să-ţi pregăteşti propria identitate pentru acceptarea alterităţii. „România culturală” devine o identitate cu spaţiul şi timpul ei, numai pe soclul alterităţii universale (a accepta pe celălalt, cel diferit de tine, în acelaşi timp, însă cu un contur ferm al identităţii tale proprii, ca singură platformă a identităţii mai largi, universale). Sfera identitate vs. alteritate este aceea a diferenţelor culturale. Identitatea universală (sau universalistă) este relativă. Alteritatea este acel du-te-vino specific, aparent dihotomic, ca un râu ce trebuie trecut simultan de pe un mal la altul. Tu -ul şi Eu -l identitar se conturează, se concretizează mai exact, ca un înotător care trece râul spre sine însuşi. Valurile râului sunt acelea care te adaptează la această lume nouă, fără a fi străină de idealul personal al înotătorului. Dar calitatea înotătorului este aceea a „individului cu propria identitate”, şi care se adaptează la o lume străină, dar care nu e încă a lui. Valoarea înotătorului constă în cât de bine străbate vâltorile apei, ale lumii, care, trebuie recunoscut, nu este întotdeauna confortabilă.

Identitatea/alteritatea vis-a-vis de „spaţiul cultural” sunt stări, lucruri diferite, pe care istoria culturală a unui popor le poate încorpora generos într-o realitate consistentă, aproape miraculoasă pentru viaţa spirituală înseşi.

Spaţiul cultural românesc rămâne un miracol. Realitatea istorică şi geografia spirituală românească se definesc ca un „topos” pe care Lucian Blaga, în perioada interbelică l-a definit magistral: „Să numim acest spaţiu-matrice, înalt şi indefinit ondulat, şi înzestrat cu specificele accente ale unui anumit sentiment al destinului: spaţiu mioritic” (Trilogia culturii, II, Spaţiul mioritic). Toposul blagian include, după cum bine se ştie doina, plaiul, dorul. Întrebarea obsesivă este însă: putem noi doar cu aceste elemente defini identitatea culturală a românilor, când bine se ştie că cei mai mulţi dintre noi îşi doresc o nouă existenţă în lumea europeană? Dar oare valorile europene sunt suficient asimilate de români? Se pune în discuţie, apoi, capacitatea noastră de a depăşi propria identitate şi de a accepta, fără rezerve, diferitul. Ori, se ştie că reperele culturale româneşti populare sau ale culturii majore nu pot ignora aspectele ontogenezei culturii, în primul rând identitatea devenirii ei în timp. Iluzia continuităţii absolute, chiar dacă reprezintă un tot cultural, şi unde Mioriţa şi Meşterul Manole individualizează major cultura română. Exegeţi precum Mircea Eliade sau W. H. Snodgrass (scriitor american care a scris şi a publicat studii despre Cimitirul Vesel de la Săpânţa şi despre Mioriţa) au fixat ideea că „cu aceste două capodopere România a ieşit în lume”. Dar instantaneu cu „evaluările” blagiene, spaţiul naţional românesc l-a avut pe Dimitrie Cantemir, Lucian Blaga însuşi, precum şi Constantin Noica. Ei au adus acel ceva, alteritatea, în cultura românească, acea adâncime de excepţie a gândului românesc. Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, alături de, iată, iar, Lucian Blaga, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mircea Eliade, Emil Cioran ori H. Coandă, au ieşit în lume, tocmai datorită „acceptării celuilalt”, depăşind spaţiul naţional şi raportându-se la cel universal, adică la alteritatea care se află dincolo de identitatea proprie. Prin aceştia se definesc ample raporturi prin acceptarea celuilalt, a diferitului, dar care nu te pune sub semnul excluderii, ori a negativului. Ei fac demersuri de a completa tabloul universal. Interferenţa identităţii cu alteritatea se suprapune peste ceea ce este trecerea de la naţional la universal.

*

Fără a ignora criterii estetice, morale şi, de ce nu, politice, criteriul psihologic al identităţii vs. alterităţii pare cel mai relevant. Se pot găsi o sumedenie de exemple legate de psihologia poporului român. S-a vorbit despre cultura română ca despre o cultură a memoriei. Perioada iluminismului românesc postcantemirian a avut conştiinţa propriei identităţi odată cu cea europeană. Rădăcina metafizică a culturii românilor îmbină fericit spiritul practic al creaţiei cu risipa de frumuseţe în sensul bun al cuvântului. Lucian Blaga, precum şi C. Rădulescu-Motru, evidenţiază modul de a fi, specific, al românului. Alteritatea este la român acel „ceva”, numit de el „dincolo de noi” simultan cu „grija de sine”. Mircea Vulcănescu oferă o imagine clară a relaţiei identitate-alteritate. El spune: „…noţiunea de român nu este o noţiune alterabilă. Şi totuşi, în realitate, fiecare dintre noi este alterabil” (Dimensiunea românească a existenţei). Sinteza daco-romană e în permanenţă alterabilă din cauza fondului nelatin. Acesta „a alterat” în permanenţă, graţie răzvrătirii determinată de permanentele ispite şi imbolduri, punând în corelaţie clasicitatea românească venită din origini cu ceea ce este în afara ei, o străinătate omnipotentă care poate să-i devină proprie la un moment dat. Istoria culturală modernă, la începuturi (cronicarii, Şcoala Ardeleană) este rezultatul fondului nostru latin, suprapus aproape simultan pe o matrice slavo-bizantină (vezi marile mănăstiri, ori palatele brâncoveneşti); mai târziu fondul ancestral trac i-a produs pe Lucian Blaga, pe Vasile Pârvan ori pe Nae Ionescu. Cultura paşoptistă este o provocare franceză, junimismul cunoaşte în detaliu cultura germană. Iată forme ale alterităţii în identitatea culturii române.

Cultura română, în întregul ei nu a respins relaţiile cu celelalte culturi. Niciodată! Ea s-a îmbogăţit şi s-a înnobilat în dezvoltarea ei internă tocmai capacităţii de a asimila, de a „traduce” în registru propriu elemente culturale străine. În perioada comunismului, a existat o cultură a sincerităţii, neoficială, asigurând progresul spiritual românesc. Exilul românesc postbelic a contribuit esenţial, prin Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, la creşterea valorică a spiritului românesc, asigurând intrarea acestuia în universalitate.

*

Noua formulă a globalizării, cu toate crizele ei, mai mult sau mai puţin vizibile, a generat confruntări pregnante. Concurenţa viguroasă, confruntarea valorilor, presupune ieşirea din izolare odată cu adaptarea la cerinţele globalizării. Acestea produc tot mai mult relativismul cultural. Criza culturilor naţionale se rezolvă prin alteritate. Alteritatea se conturează în proiecte filosofice cu impact deseori dramatic. Visul de a-i lega pe toţi oamenii într-un singur tot posibil, reconstruirea Turnului Babel prin trecerea dincolo de „încurcarea limbilor” se produc în plan universal cu o rapiditate fără precedent. Aşa cum apar, tot cu o rapiditate fără precedent, numeroase frustrări din partea acelora care nu vor să accepte uniformizarea relativă. Există însă şi pericolul asimilării de către „celălalt”, de către „cel mai puternic”. Oare identitatea culturală românească va fi zdrobită de malaxorul globalizării? O întrebare la care nu poţi da răspunsuri imediate şi pertinente. Mutaţiile din cultura şi spiritualitatea românească au o miză fără precedent. Istoria noastră „moare”? Nu!... Dar se conturează revizuiri majore în privinţa definirii identităţii, fără a renunţa la memoria trecutului. Abandonarea dureroasă a unor identităţi, se salvează prin „darul” alterităţii. Până la urmă, interferenţa şi dinamica tuturor culturilor va fi noul tablou al culturii autentice a viitorului.

Deocamdată multe întrebări. Însă identitatea/alteritatea rămâne, cel puţin deocamdată, singura soluţie.